NABÍZENÉ SLUŽBY

 • organizační zabezpečení předání staveniště vč. protokolárního zápisu,provádění technického dozoru stavby minimálně 1x týdně,či dle dohody
 • zajišťování a vedení pravidelných kontrolních dnů za účelem podání informací o průběhu realizace mandantovi ( lx týdně )
 • zajištění a účast na všech jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány
 • zabezpečení souladu provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami ve správních rozhodnutích
 • cenová a věcná kontrola prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, kontrola dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým podpisem
 • kontrola nad dodržováním všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávání návrhů na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby
 • sledování dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů
 • kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny
 • pravidelná kontrola stavebního a montážního deníku, provádění zápisů s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků, vyzvání zhotovitele k provedení nápravy do určeného termínu,následně kontrola splnění požadavku st. dozoru
 • uplatnění vlastních návrhů, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu
 • příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, účast na převzetí stavby od zhotovitele
 • zajištění odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby
 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
 • odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
 • dodržení podmínek stavebního povolení
 • dohled o systematické doplňování dokumentace dodavatelem, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby – dokumentace skutečného provedení  (slouží jako podklad pro kolaudaci stavby)
 • projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
 • o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora
 • kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 • spolupráce s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
 • spolupráce s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • sledování, zdali zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadujeme doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atp.)
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
 • uplatňování námětů, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby
 • spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňujeme dodavatele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • účast na kolaudačním řízení
 • kontrola vyklizení staveniště dodavatelem
 • telefonické a emailové konzultace s investorem (mandantem) a dodavatelem stavby, případně subdodavatelů
 • poradenská činnost při výstavbě

Po dokončení stavby:

 • účast na kolaudačním řízení
 • dohled nad splněnmí podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí
 • spolupráce při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby po kolaudaci
 • součinnost písemných reklamací vad díla po dobu trvání záruční lhůty, včetně kontroly jejich odstranění

Soupis sjednaných úkonů je předmětem mandátní smlouvy pro stavební a technický dozor